İLAN
GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ’NDEN
TAŞINMAZ MAL SATIŞI
 
Sıra No
İli/İlçesi
Ada
Parsel
Yüzölçümü(m²)
Tahmini Bedel (¨)
Geçici Teminatı (¨)
İhale Tarihi
İhale Saati
Açıklama
 
  1
İlimiz Espiye İlçesi Adabük Mah. Bük Mevkiinde 2 katlı kargir hizmet binası ve hali arazi vasıflı taşınmaz satışı
705
9
2.227.28
1.226.000,00
36.780,00
09.11.2016
13.30
Taşınmaz satışı.
 1. Yukarıda niteliği ve bulunduğu yeri belirtilen taşınmaz mallar 2886 sayılı Yasanın 45 Maddesi  uyarınca “AçıkTeklif Usulü” ile satışı yapılacaktır.
 2. İhale Giresun İl Özel İdaresi Encümen toplantı odasında  toplanacak İl Encümeni eliyle, 1. maddede belirtilen usul ile yukarıda gösterilen tarih ve saatte yapılacaktır.
 3. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
 • Geçici teminat; (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankaların verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma Senetleri veya bu Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)
 • Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
 • Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri
 • Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri,(Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya  vekâletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri, gerekmektedir.
 1.  İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Giresun İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.  
 2. Taşınmaz malın satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgelere ait her türlü vergi, resim, harç ve KDV’si ihaleyi alana aittir.
 3. Taşınmaz mal bedeli  peşin  ödenecektir.
 4.  Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Devlet İhale Kanununun 37.maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son kesin teklif olarak kabul edilir.
 5.  Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 6. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
                     İhale ilanı http://www.giresunozelidare.gov.tr adresinde görülebilir.