İLAN
GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ’NDEN
TAŞINMAZ MAL SATIŞI
Sıra No
İli/İlçesi
Ada
Parsel
Yüzölçümü (m²)
Tahmini Bedel (¨)
Geçici Teminatı (¨)
İhale Tarihi
İhale Saati
Açıklama
 
 
 
1
 
 
 
İlimiz Keşap ilçesi Bozkurt mahallesinde, mülkiyeti İdaremize ait Özel İdare Hizmet binası ve bahçe arsasının satışı
 
19
9
578,00 m²
¨1.250.000,00
¨37.500,00
29.12.2017
10,00
Taşınmaz satışı.
2
 
İlimiz Bulancak ilçesi, İhsaniye mahallesinde, mülkiyeti İdaremize ait avlusu ve garajı olan ev arsasının  satışı
 
5
2
352,38 m²
¨2.810.000,00
¨84.300,00
29.12.2017
10,30
 
 
Taşınmaz satışı.
3
 
İlimiz Şebinkarahisar ilçesi Bülbül mahallesinde, mülkiyeti İl Özel İdaremize ait üç katlı kargir lojman ve arsası vasıflı taşınmazın tamamının satışı
 
232
47
849,71 m²
¨1.500.00,00
¨45.000,00
29.12.2017
11,30
Taşınmaz satışı
4
 
İlimiz Tirebolu ilçesi, Yeniköy mahallesinde, mülkiyeti İdaremize ait 5 katlı kargir bina ve arsasının satışı
 
11
99
499,12 m²
¨2.000.000,00
¨60.000,00
29.12.2017
12,00
Taşınmaz satışı
5
 
İlimiz Tirebolu ilçesi, Hamam mahallesinde, mülkiyeti İdaremize ait bahçe ve arsasının satışı
 
103
47
203,52 m²
¨250.000,00
¨7.500,00
29.12.2017
13,00
Taşınmaz satışı
6
 
İlimiz Yağlıdere ilçesi, Merkez mahallesinde, mülkiyeti İdaremize ait altı dükkan, kargir bina ve  arsasının satışı
 
193
22
271,42 m²
¨500.000,00
¨15.000,00
29.12.2017
13,30
Taşınmaz satışı.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İLAN
GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ’NDEN
TAŞINMAZ MAL SATIŞI
Sıra No
İli/İlçesi
Ada
Parsel
Yüzölçümü(m²)
Tahmini Bedel (TL)
Geçici Teminatı (TL)
İhale Tarihi
İhale Saati
Açıklama
 
 
 
7
 
 
 
İlimiz Güce ilçesi, Güce mahallesinde, mülkiyeti İl Özel  İdaremize ait 6 katlı Özel İdare Hizmet binası ve  arsasının satışı
 
 
1010
811,00 m²
¨1.500.000,00
¨45.000,00
29.12.2017
14,00
 
 
Taşınmaz satışı.
8
 
İlimiz Dereli ilçesi Sütlüce mahallesinde, mülkiyeti İdaremize ait 3 katlı Özel İdare Hizmet binası ve lojman arsasının satışı
 
-
798
220,50 m²
¨500.000,00
¨15.000,00
29.12.2017
14,30
Taşınmaz satışı
9
 
İlimiz Merkez ilçesi Hacısiyam mahallesinde, mülkiyeti İdaremize ait 6 katlı Özel İdare Hizmet binasının satışı
 
393
302
516,03 m²
¨2.700.000,00
¨81.000,00
29.12.2017
15,00
Taşınmaz satışı
10
 
İlimiz Merkez ilçesi, Osmaniye mahallesinde, mülkiyeti İdaremize ait 3 katlı Özel İdare Hizmet binası ve bahçe arsasının satışı
 
197
72
555,62 m²
¨1.500,000,00
¨45.000,00
29.12.2017
15,30
Taşınmaz satışı
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Yukarıda niteliği ve bulunduğu yeri belirtilen taşınmaz mallar 2886 sayılı Yasanın 35/a Maddesi  uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” ile satışı yapılacaktır.
 2. İhale Giresun İl Özel İdaresi Valilik Makamı veya  Genel Sekreterlik Makamında 1. maddede belirtilen usul ile yukarıda gösterilen tarih ve saattlerde yapılacaktır.
 3. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
 
 • Geçici teminat; (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankaların verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma Senetleri veya bu Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)
 • Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
 • Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri
 • Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri,(Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya  vekâletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri, gerekmektedir.
 1.  İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Giresun İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.  
 2. Taşınmaz malın satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgelere ait her türlü vergi, resim, harç ve KDV’si ihaleyi alana aittir.
 3. Taşınmaz mal bedeli ihale tebliğ tarihinden itibaren 1 (bir ay) içinde ödenecektir.
 4.  Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Devlet İhale Kanununun 37.maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son kesin teklif olarak kabul edilir.
 5.  Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 6. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 İhale ilanı http://www.giresunozelidare.gov.tr adresinde görülebilir.